ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ”

Με την παρούσα ανακοινώνουμε ότι προσφάτως συστάθηκε η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»  με έδρα την Καρδίτσα και σκοπούς τη συνένωση όλων των Σωματείων των εν ενεργεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και ήδη εν ενεργεία Πυροσβεστών και όσων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μέλλον λάβουν τον βαθμό του Πυροσβέστη και η ενιαία εκπροσώπησή τους, τη  διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών (μισθολογικών και βαθμολογικών), οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, την προστασία των εργαζομένων από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, την ουσιαστική και αποφασιστική συμβολή και συμμετοχή της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές που συνιστώνται για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα μεταθέσεων, προαγωγών, πειθαρχικών θεμάτων κλπ καθώς και στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, την αποφασιστική συμβολή για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των προσφερομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, την προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος, την  ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, παράλληλα µε τη συνεχή αναβάθμιση του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για ένα μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα, την συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες όλων των εργαζομένων, την συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών της  χώρας και την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ όλων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ανεξαρτήτως βαθμού ή κατηγορίας, η αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας και η εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.

Ιδρυτικά μέλη της νεοσυσταθείσας Ομοσπονδίας είναι η ΕΠΠΥΕ και η ΕΠΠΥ Ηπείρου και Βορείων Νησιών και σε αυτήν μπορούν να εγγραφούν πρωτοβάθμια σωματεία – ενώσεις της χώρας που ήδη λειτουργούν σε πανελλήνιο ή περιφερειακό ή σε επίπεδο Νομού ή τοπικό επίπεδο, ή θα ιδρυθούν στο μέλλον, με μέλη τους φυσικά πρόσωπα εν ενεργεία Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και ήδη εν ενεργεία Πυροσβέστες  και όσους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στο μέλλον λάβουν τον βαθμό του Πυροσβέστη.

Η δημιουργία της Ομοσπονδίας αυτής αποφασίστηκε λόγω της αναγκαιότητας που υφίσταται για την καλύτερη ενιαία εκπροσώπηση των εν ενεργεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, των ήδη εντασσόμενων και των υπό ένταξη στο μέλλον Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το βαθμό του Πυροσβέστη και γενικά του χαμηλόβαθμου πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά εργασιακά προβλήματα (βαθμολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, μεταθέσεων, μετακινήσεων κλπ) για την επίλυση των οποίων, μολονότι τα ήδη λειτουργούντα νομίμως πρωτοβάθμια σωματεία προσπαθούν από της ίδρυσής τους προς τούτο,  δυστυχώς δεν εισακούονται από την πολιτική και φυσική ηγεσία. Είναι γνωστό ότι οι ως άνω κατηγορίες υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με τις ιδιαίτερες διατάξεις του Ν. 3938/2011, βρίσκονται σε δεινή θέση σε σχέση με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό λαμβανομένου υπόψη, ενδεικτικά και μόνο, ότι μέχρι και σήμερα η φυσική ηγεσία δεν έχει εκδώσει την εκπαιδευτική σειρά όσων ΠΠΥ εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό ως Πυροσβέστες, δεν είναι εξασφαλισμένο το επαγγελματικό μέλλον των εν ενεργεία ΠΠΥ τόσο αυτών που ανανέωσαν για δεύτερη φορά τη θητεία τους όσο και αυτών που προσλήφθηκαν το καλοκαίρι, υφίσταται σοβαρό θέμα με το βαθμολόγιο σε σχέση με τα μισθολογικά κλιμάκια και είναι ασαφή τα πράγματα ως προς τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας θέματα. Για όλα τα ανωτέρα, καίριας σημασίας, ζητήματα που σχετίζονται με την εν γένει επαγγελματική εξέλιξη των μελών μας, οι ήδη λειτουργούσες στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ουδόλως έχουν μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί, η δε εκ μέρους των πρωτοβάθμιων σωματείων συνεχής όχληση και διαμαρτυρία προς την φυσική και πολιτική ηγεσία δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους φορείς, που μας αντιμετωπίζουν αδιάφορα ως «αμελητέα ποσότητα», παρά το γεγονός ότι σήμερα οι εν ενεργεία Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι τέως τριετείς Πυροσβέστες και σήμερα Πυροσβέστες αποτελούν περίπου το 1/3 των υπαλλήλων του Π.Σ.

Όλα τα ανωτέρω, εκ των πραγμάτων οδήγησαν τα ιδρυτικά μέλη – πρωτοβάθμια σωματεία στην απόφασή τους να ιδρύσουν δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ως άνω υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και θα λειτουργεί συγκροτημένα και με ενιαία στρατηγική, προκειμένου να καταστεί δυνατό να ακουστεί και η δική μας θέση για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

Πρέπει να καταστεί κατανοητό στον καθένα ότι η ίδρυση της δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας δεν έγινε για να δημιουργήσει εντάσεις ή αντιπαλότητες στο ήδη υπάρχον συνδικαλιστικό κίνημα του Πυροσβεστικού Σώματος ή για να αδικηθούν κάποιοι σε βάρος άλλων, αλλά για να υπάρξει συνεργασία, σύμπνοια και συνεννόηση μεταξύ όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και να ενταθεί η «πίεση» στους έχοντες την εξουσία να λάβουν μέτρα σε θέματα που αφορούν όλους τους εργαζομένους στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπως είναι, κυρίως, η ασφάλεια της ζωής και της υγείας τους και η αναγνώριση των υπηρεσιών που προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία.          

Με νεότερη ανακοίνωση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής θα ενημερωθείτε για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η 11μελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Απόστολος Πυργιώτης

Δημήτριος Γιαννολόπουλος

Βασίλειος Μπενέκης

Γεώργιος Καστανίδης

Δημήτριος Μπομπότης

Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Ευάγγελος Καραγεώργος

Ευθύμιος Τσιτενίδης

Ευάγγελος Κολοκυθάς

Ηρακλής Τσόκος

Κωνσταντίνος Πάντος.