Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η “Δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος οδηγού από την Νομική σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας Δήμητρας Ντούμπα Δικηγόρο Παρ’Αρείω Πάγω”

Ε ΞΟ Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η https://drive.google.com/file/d/1yJ6z_-WMp7ZLq031l0pORSoOkunyBPFA/view?usp=sharing

Σ Υ Μ Β Α Σ Η_Ε Ν Τ Ο Λ Η Σ https://drive.google.com/file/d/1AChMks_Q-YHA6z3k7R17kKgGNdeaCSMi/view?usp=sharing

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α_Ε Ν Α Γ Ο Ν Τ Ο Σ https://drive.google.com/file/d/17bUOb3IcdcuvCcrP6WPnXCdhvyzNd2W7/view?usp=sharing